دنياي معدن : اكتشاف در جهان تابعي از بازار است
شنبه، 6 تیر 1394 - 07:19 کد خبر:88187
دنياي معدن -افزايش تقاضا در بازارهاي جهاني افزايش تكاپو در بخش معدن را به همراه دارد. اين تكاپو در تمامي حوزه هاي معدن از اكتشاف تا بهره برداري و فرآوري ديده مي شود. اما بدون شك رونق بازار محصولات معدني تمايل فعالان اين بخش براي اكتشاف بيشتر را به دنبال دارد.


در گفتگوي اختصاصي خبرنگار دنياي معدن با عضو كميته اكتشاف خانه معدن ايران، ناصر عابديان درباره وضعيت اكتشاف در آينده اظهار كرد: رشد و توسعه اكتشاف در بخش معدن رابطه اي مستقيم با ميزان مصرف در صنايع دارد. هر ميزان مصرف مواد معدني در صنايع افزايش پيدا كند نياز به مواد معدني نيز با رشد مواجه مي شود كه در نتيجه اين موضوع اكتشاف توسعه پيدا مي كند.

ناصر عابديان افزود: در واقع يك رابطه رياضي و آماري بين عرضه و تقاضا وجود دارد، به اين معنا كه هر ميزان تقاضا در بازار افزايش يابد به همان نسبت عرضه نيز رشد خواهد كرد. اين اتفاق در بخش معدن منجر به افزايش عمليات اكتشاف مي شود. اما موضوع اين است كه آيا عمليات هاي اكتشاف با افزايش تقاضا بايد به روش هاي سنتي و هزينه بر گذشته انجام شود يا بايد شاهد يك تحول اساسي در اين عمليات ها باشيم. بدون شك فعاليت هاي اكتشافي بايد با تحولي اساسي انجام شود.

وي ادامه داد: در پي افزايش تقاضا در بازارهاي جهاني  بايد عمليات هاي اكتشافي در كوتاه ترين زمان و با هزينه اي كمتر انجام شود. براي اجرايي شدن اين موضوع نيازمند تكنولوژي هاي جديد در بخش معدن هستيم و بايد در اين زمينه خودمان را به روز كنيم. با در اختيار داشتن تكنولوژي هاي جديد مي توان زمان و هزينه را كاهش داد.

به گفته عضو كميته اكتشاف خانه معدن ايران در سال هاي گذشته عمليات هاي اكتشافي ايران در سطح به مقدار زيادي افزايش پيدا كرد. اين موضوع در 2دهه اخير با تحول در بازار مواد معدني بخش خصوصي و دولتي مايل به انجام عمليات هاي اكتشافي شدند كه عمده آنها در سطح صورت گرفت.

وي ادامه داد: براي حل اين مشكل، در گام اول بايد ديدگاه ها كمي تغيير كنند و توجه به اكتشافات در عمق افزايش پيدا كند. البته اين موضوع نيازمند دستگاه و نرم افزارهاي ويژه است. در حال حاضر به طور متوسط ذخاير معدني ايران تا عمق 300-350 متري اكتشاف شده اند، اين در حالي است كه بايد دامنه شناخت مواد معدني را افزايش داده و به عمق بيش از 1000متر برويم.

عابديان تاكيد كرد: اكتشافات سطحي در چند سال گذشته باعث شده مواد معدني كم عيار به عنوان باطله در كنار معادن دپو شوند در حالي كه اين مواد تا ميزاني كه پتانسيل در اختيار دارند بايد از آنها استفاده كنيم.

به گفته عابديان، به طور كلي اكتشاف در جهان تابع بازار است. به طوري كه امروز با تغييرات ايجاد شده در بازار مواد معدني شاهد افت اكتشافات جهاني هستيم. البته اين موضوع به طور دائمي نبوده و در آينده ميزان مصرف دوباره با رشد مواجه مي شود.