دنياي معدن : صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني
چهارشنبه، 11 تیر 1393 - 05:48 کد خبر:32926
صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني در يك نگاه


وب سايت : http://www.iranmico.com

رسالت صندوق بر اساس ماده 31 قانون معادن و اساسنامه خود،كاهش ريسك سرمايه گذاري اكتشاف و پروانه بهره برداري از طريق ارائه خدمات ذيل

مي باشد:

الف- ارايه پوشش هاي بيمه اي در جهت ايجاد امنيت سرمايه گذاري (بيمه نامه هاي سرمايه گذاري) شامل:
- پوشش هاي بيمه اي براي خطراتي كه منجر به توقف كامل و دائم عمليات اكتشاف، بهره برداري، كانه آرايي و فرآوري موادمعدني مي شود.
- پوشش هاي بيمه اي براي خطراتي كه موجب توقف عمليات اكتشاف، بهره برداري، كانه آرايي و فرآوري مواد معدني مي شود.
- پوشش هاي بيمه اي جهت خطرات عدم حصول نتيجه پيش بيني شده در طرح عمليات مصوب اكتشاف و تجهيز و آماده سازي معادن.
- پوشش هاي بيمه اي براي خطرات غير اقتصادي شدن طرح عمليات استخراج، كانه آرايي و فرآوري مواد معدني

ب- فراهم آوردن امكانات جهت تأمين منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاران بخش معدن با صدور بيمه نامه هاي اعتباري.
صندوق بيمه با تحت پوشش قراردادن جبران تمام يا قسمتي از خسارات غيرارادي مترتب بر فعاليت هاي معدني در تمام مراحل اكتشاف، استخراج، كانه

آرايي و فرآوري و همچنين تضمين تمام يا قسمتي از وام هاي دريافتي سرمايه گذاران بخش معدن از طريق صدور بيمه نامه اعتباري مطابق ضوابط و

مقررات تدوين شده، كليه خطرات و خسارات اين بخش را تحت پوشش بيمه اي قرارداده كه منجر به كاهش ريسك سرمايه گذاري شده است.

ج – ارائه مشاوره، راهنمائي و پيشنهادهاي مناسب به معدنكاران جهت اتخاذ بهترين تصميمات در زمينه فعاليتهاي معدني.