دنياي معدن : سه اولويت معدني تا ۶ سال آينده
دوشنبه، 20 خرداد 1398 - 05:19 کد خبر:139217
دنياي معدن -برنامه راهبردي بخش معدن در سه محور «صيانت از معادن و مواد معدني، هوشمندسازي و تلاش براي جذب سرمايه گذار در بخش معدن و صنايع معدني» براي يك دوره ۶ ساله تدوين شد.


به گزارش دنياي معدن، نقشه راه استراتژيك براي بخش معدن يكي از عواملي است كه بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند با اجرايي كردن آن شرايط براي عبور بيش از ۸۵ درصد از مشكلات اين بخش فراهم خواهد شد. به گفته رئيس سازمان نظام مهندسي ايران در اين برنامه سه محور «صيانت از معادن و مواد معدني، هوشمند سازي و تلاش براي جذب سرمايه گذار در بخش معدن و صنايع معدني» گنجانده شده تا به اين طريق علاوه بر به روز كردن معادن شرايط براي رفع برخي موانع سرمايه گذاري براي اين بخش از بين برود. به گفته داريوش اسماعيلي، رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران، اين محورها به زودي مصوب و اجرايي مي شود.

«صيانت از معادن و مواد معدني» اولين محور پيش بيني شده در برنامه راهبردي بخش معدن است كه به گفته اسماعيلي در اين خصوص عمده وظايف برعهده سازمان نظام مهندسي معدن ايران گذاشته شده است. با توجه به اينكه منابع معدني تجديدناپذير بوده و بايد براي آينده كشور حفظ شود؛ بنابراين نحوه برداشت و استفاده از آن بايد مديريت شده باشد و صيانت شود. برنامه ريزي هاي صورت گرفته در اين زمينه اين است كه فرآيند استخراج، اكتشافات و... اصلاح شده و همچنين نظام نامه ها و شيوه نامه هاي جديد در بخش هاي مختلف معدن تدوين شود.

هوشمندسازي به عنوان دومين محور مورد توجه در برنامه راهبردي بخش است كه مورد توجه متوليان اين بخش قرار گرفته است. به گفته رئيس سازمان نظام مهندسي معدني ايران اين محور شعار دولت نيز بوده و بر اين اساس تا پايان سال جاري به منظور شفاف سازي و تسريع در روند فعاليت سازمان در نظام مهندسي معدن ايران هوشمندسازي انجام خواهد شد كه طي آن تمام فعاليت هاي معدن كشور ذكر شده است و سازمان نظام مهندسي معدن ايران از مسير هوشمندسازي عبور خواهد كرد؛ بنابراين روند فعاليت در خود سازمان و همچنين مراجعه كنندگاني كه با سازمان نظام مهندسي معدن ايران در ارتباط هستند در زمينه ارجاع كار، پرونده ها و مسووليت هاي فني اجرا شده و روند كار سرعت خواهد گرفت.

اما درخصوص سومين محور در نظر گرفته شده در برنامه راهبردي كه به تلاش براي جذب سرمايه گذار در بخش معدن و صنايع معدني باز مي گردد نيز جذب سرمايه سرگردان در كشور در بخش معدن در دستور كار قرار گرفته است. به گفته اسماعيلي، بر اساس آخرين آمار رسمي بيش از ۱۷۰۰هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود دارد كه به هر سمتي كه حركت كند، نابود كننده خواهد بود به همين دليل بخش معدن و صنايع معدني مي تواند بخش قابل توجهي از اين رقم را جذب كند. در اين خصوص سازمان نظام مهندسي معدن ايران سعي دارد تا فعاليت هايي در اين زمينه انجام شود تا بخشي از اين سرمايه سرگردان جذب معدن و صنايع معدني شود.

وي در ادامه تاكيد كرد: ارتقاي سطح سازمان نظام مهندسي معدن ايران در اين دوره به عنوان دغدغه اصلي است، زيرا جايگاه اين سازمان بسيار بالاتر از شرايط فعلي است. به همين دليل اين سازمان براي رسيدن به اين جايگاه دو اقدام انجام داده كه شامل ايجاد و ارتقاي رضايت در داخل و خارج سازمان بين روسا، بهره وران و مراجعه كنندگان مي شود. از سوي ديگر، ارتباطات و جلسات بسياري با وزراي صنعت، ارتباطات، نفت، امورخارجه و... براي ارتقاي اين جايگاه صورت گرفته است.

اكتشافات فقط در سطح
گرايش متوليان بخش معدن به اكتشافات سطحي يكي ديگر از مواردي است كه در نشست خبري رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران مورد توجه قرار گرفت. براساس گزارش هاي منتشر شده تمركز متوليان معدني به اكتشافات سطحي در آينده نزديك به يكي از تهديدات جديد بخش معدن تبديل خواهد شد. در اين خصوص بازوي پژوهشي مجلس نيز در گزارشي اين موضوع را مطرح كرده است كه ذخاير معدني كشور در بخش هاي مختلف رو به اتمام است و ذخاير احتمالي و قطعي موجود در كشور كه در آمارهاي مختلف بيان مي شود، حاصل اكتشاف بخش كوچكي از مساحت كشور با متوسط عمق پايين است كه بخش عظيمي از آن طي ساليان بسيار دور انجام شده و حاكميت بخش معدن، اقدامات جدي در جهت اكتاف ذخاير جديد انجام نداده است. رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران نيز ضمن تاييد اين مساله مي گويد: عمده كار اكتشافات در سطح صورت گرفته و اكتشافات عميق اولين گام ژئوفيزيك هوايي است كه بسياري از كشورها در اين خصوص اقدامات اساسي صورت داده اند و توانسته اند به اكتشافات عميق دست پيدا كنند، با اين شرايط مي توان گفت يكي از مباحث اصلي در اكتشافات انجام ژئوفيزيك هوايي است كه بايد به اين سمت حركت كنيم. به گفته اسماعيلي، تفويض اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان نظام مهندسي معدن در ارتباط با طرح هاي اكتشافي و بهره برداري از معادن يكي ديگر از گام هايي است كه مي تواند به روند اكتشافات سرعت دهد كه در اين خصوص مقرر شده تا سازمان هاي استاني به عنوان نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به ايفاي وظيفه در ارتباط با طرح هاي مزبور بپردازند. رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران سرعت واگذاري هاي پهنه هاي معدني را كند دانست و افزود: شيوه واگذاري ها قابل قبول نيست و بايد به اين مهم تسريع بخشيد.

دو دستور براي ايمني معادن
ايمني معادن زغال سنگ به منظور جلوگيري از بروز حوادث از ديگر مواردي است كه رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران به آن اشاره كرد. به گفته اسماعيلي، به منظور ايمن سازي معادن بازرسي پيوسته از معادن به خصوص معادن زغال سنگ و پيش بيني كميته اي سه جانبه كه شامل (وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان نظام مهندسي) در نظر گرفته شده است تا وضعيت معادن به صورت مستمر رصد شود.