دنياي معدن : دليل صف خريد سيمان شرق در بورس؟
سه شنبه، 10 اردیبهشت 1398 - 04:07 کد خبر:138887
دنياي معدن -طي دو ماه اخير سهام شركت هاي سيماني رشد جالب توجهي را تجربه كرده اند. در اين گروه برخي از سهم ها مانند سيمان تهران حدود ٢٠٠ درصد بازدهي كسب كرده اند. سنير، سفارس و سيلام نيز بالاتر از ١٠٠ درصد رشد كردند و عمده سيماني ها نيز بين ٢٠ تا ٨٠ درصد بازدهي داشتند.


به گزارش دنياي معدن، روز گذشته نيز عمده سيماني ها سبزپوش بودند و برخي نيز صف خريد را تجربه كردند. از جمله سيمان شرق كه البته نسبت به بسياري از سيماني ها رشد چنداني را تجربه نكرده و طي دو ماه گذشته حدود ۴٠ درصد بازدهي كسب كرده است. ديروز بازار براي خريد سشرق در قيمت ١۶٢ تومان صف خريد پايداري را تشكيل داده بود. اين در حالي است كه سهم طي روزهاي اخير مقاومت مهمي را در محدوده ١۵٠ تومان كه سقف قيمتي سشرق در سال ٩٧ نيز محسوب مي شود، پشت سر گذاشته است.