دنياي معدن : بازار در انتظار گزارش ۱۲ماهه فولادي ها/ سودآوري سهام سرب و روي حتي با خروج از برجام
سه شنبه، 18 اردیبهشت 1397 - 10:54 کد خبر:135765
دنياي معدن - كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه گروه سرب و روي با توجه به خام فروشي، حتي در صورت خروج آمريكا از برجام نيز سودآور خواهد بود، گفت: پيش بيني سودآوري سنگ آهن و فولادي ها منوط به بررسي گزارش 12ماهه اين شركت ها در آستانه مجامع است.


مهم ترين دليل رشد خودرويي ها در بورس، تحويل دلار 4200 توماني بابت واردات مواد مورد نياز اين كارخانه ها بوده و از طرف ديگر در بازار منفي، نوسان مناسب خودرويي ها باعث گردش پول و سبزشدن بازار مي شود.

وي ادامه داد: اگر فرض گرفته شود كه بازار روال مثبتي را سپري مي كرده، بازهم سهام خودرويي ها مي تواند نوسان و جهش مناسبي را در بورس ايجاد كند چراكه خودرويي ها حياط خلوت دولتي ها هستند.

كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه سنگ آهن و فولادي چندان تغيير نداشتند، افزود: شاخص هاي اين گروه به عنوان ليدر بازار شناخته مي شود بنابراين يك سهم مثبت يا منفي اين گروه بر تمامي بازار تاثيرگذاري آني دارد اما ثبت جهش و رشد گروه سنگ آهن و فولادي ها را نمي توان بدون بررسي گزارش 12ماهه اين شركت ها در نزديكي مجامع آنها تاييد يا رد كرد.

موسوي درباره گروه سرب و روي نيز اظهاركرد: نماد شركت هاي سرب و روي در كشور به واسطه خام فروشي و خريدار بزرگي همچون چين، چندان تحت تاثير برجام قرار نخواهند گرفت و اتفاقا وضعيت اين گروه بورسي با توجه به افزايش نرخ جهاني مي تواند به سودآوري خوبي دست يابد.

اين كارشناس بازار خروج آمريكا از برجام را بي تاثير دانست و تصريح كرد: براي بازار 50ميلياردي بورس كشور بود و نبود ترامپ ديگر تفاوتي ندارد چراكه اندازه بورس بسيار كوچك شده است؛ از سوي ديگر حقوقي ها از بهمن تا امروز فعاليت چنداني در بازار نداشته اند چراكه در وهله نخست اين گروه پولي براي خريد در بازار نداشته ضمن آنكه سهام خود را هم راحت نمي توانند در بازار معامله كرده و بفروش برسانند.