دنياي معدن : مبلغ 4 ميليارد دلار گشايش اعتبارات اسنادي ارزي توسط بانك صنعت و معدن در سال 1396
دوشنبه، 27 فروردین 1397 - 13:59 کد خبر:135516


عباس دانشور مديراموربين الملل و تجهيز منابع بانك صنعت و معدن گفت : ميزان اعتبارات اسنادي ارزي گشايش يافته از محل منابع فاينانس و ساير منابع در اختيار بانك صنعت و معدن در سال 1396 حدود 4 ميليارد دلار بوده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن ، دانشور با بيان اين مطلب افزود : با مساعدت و همراهي بانك مركزي و سازمان سرمايه گذاريهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين بانك توانست در سال 1396 نسبت انعقاد 7 خط اعتباري با بانك ها و موسسات مالي خارجي اقدام كند كه ارزش كل اين خطوط اعتباري بالغ بر 30 ميليارد دلار مي باشد و ار اين حيث بانك صنعت و معدن فعال ترين بانك ايراني در حوزه تامين فاينانس خارجي محسوب مي شود.
اين مدير بانكي با اشاره به اين كه بانك صنعت و معدن پس از اجراي برجام تلاش كرد تا خود را با استانداردهاي جديد بانكداري بين الملل منطبق كند بيان داشت : مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ، تطبيق ، مديريت ريسك ، رعايت اصول حاكميت شركتي، رعايت مقررات KYC و Due Diligence از موارد مهم براي بانك هاي بين المللي به منظور برقراري روابط كارگزاري با بانك هاي ايراني است و لزوم انطباق با مقررات ياد شده براي اين بانك از اهميت زيادي برخوردار است.