دنياي معدن : نگاه سودبرانه دليل ناامني معادن/مالكان معدن بايد در رويكرد خود بازنگري كنند
دوشنبه، 12 تیر 1396 - 13:51 کد خبر:129634
دنياي معدن - مسئول كانون شوراي كار استان كرمان معتقد است تا زماني كه كارفرمايان بخش معدن معتقد باشند كه سود دهي بر رعايت اصول ايمني تقدم دارد، مشكلات كارگران معدنچي حل نشده باقي خواهد ماند.


علي اكبر رواقي كه مسئوليت نهاد صنفي كارگران استان كرمان را برعهده دارد مي گويد: يكي از عمده مشكل كارگران بخش معدن ذغال سنگ، نگاه كارفرماياني است كه به واسطه سرمايه گذاري در معادن، مالكيت و مديريت اين بخش از اقتصاد را برعهده دارند.

وي در توضيح مقصود خود گفت: اين كارفرمايان مي گويند كه به دليل عدم سوددهي معادن نمي توانيم از عهده همه هزينه هاي مربوط به كارگران برآييم و براي همين است كه در جاي جاي كشور كارگران معادن با مشكل اخراج، پرداخت نشدن مزد و ايمني مواجه هستند..

عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور افزود: اين وضعيت درحالي است كه كارگران معادن از جمله معادن كرمان بايد در شرايطي كار كنند تجهيزات ايمني آنها مدام در حال به روز رساني باشد اما واقعيت اين است كه وضعيت كنوني كارگران معدنچي با اين استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد.

رواقي گفت: اگرچه در چند سال اخير تلاش هايي در قالب برگزاري دوره هاي آموزشي يا المپيادهاي مهارتي گام هايي براي ارتقاء ايمني برداشته شده است ولي هنوز مشكلات مربوط به بحث ايمني كار در اين حوزه برطرف نشده است.

اين فعال كارگري در رد اين ديدگاه كارفرمايي كه سودبري را بر رعايت اصول ايمني مقدم مي داند، گفت: تا هنگامي كه ايمني معادن همگام با استانداردهاي جهاني نباشد اين معادن به سوددهي نخواهد رسيد.

وي افزود: از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت دوازدهم انتظار مي رود تا همانطور كه در چهار سال گذشته براي توسعه بيمه هاي فراگير درماني در جامعه وقت و انرژي گذاشت اكنون نيز نسبت به تجهيز محيط هاي شغلي كارگران در سراسر كشور، خصوصا كارگران بخش معدن اقدام كند.