دنياي معدن : آينده معادن جهان در اختيار كيست؟
شنبه، 11 دی 1395 - 12:55 کد خبر:122450
دنياي معدن -استخراج مواد معدني از اجرام آسماني مانند سيارك‌هاي نزديك به زمين، ماه و مريخ، كف اقيانوس‌ها و اعماق زمين پديده‌هاي نوظهوري هستند كه گاه و بيگاه اخبار مربوط به آنها به گوش و چشم مي‌رسد.


اين رويدادها حكايت از آن دارد كه كم‌كم ذخاير مواد معدني نزديك به سطح زمين رو به پايان است و بشر در اقدامي آينده‌نگرانه براي دستيابي به حجم بيشتري از اين مواد و كسب سود حاصل از تجارت آنها زحمت سفر به فضاي بيرون از سياره، حفر بيشتر اعماق آن و فرورفتن در آب‌هاي عميق را به خود داده است. مقوله استخراج معادن از نقاطي غير از سطوح نزديك به زمين به خودي خود جالب و تحسين‌برانگيز است، اما آن نكته‌اي كه در اين بين جاي تامل و درنگ دارد اين است كه پروژه‌هاي وابسته به اينگونه فعاليت‌هاي معدني در كشورهاي توسعه‌يافته، مستقر و رو به پيشروي است و درنهايت نتيجه حاصل از موفقيت آنها به همان كشورهاي توسعه‌يافته برمي‌گردد و آنها را توسعه‌يافته‌تر مي‌كند. اين در حالي است كه در كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌نيافته همچنان حجم زيادي از منابع معدني وجود دارد كه مشكلاتي مانند كمبود سرمايه، فناوري، نيروي انساني يا نبود امكان سرمايه‌گذاري به‌دليل بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و سياسي، امكان بهره‌برداري از آنها را از بين برده و بسياري از اين جوامع فرصت بهره‌برداري و بهره‌مندي از غنايمي را كه در اختيار آنهاست، ندارند. مروري بر اين جريان نشان مي‌دهد كه ثروتمندان همچنان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر مي‌شوند يا به عبارتي ديگر توانمندان توانمندتر و ضعفا ضعيف‌تر مي‌شوند و همين طور مي‌توان تفسير كرد تلاشگران پوياتر مي‌شوند و راكدان همچنان در ركود مي‌مانند و دنيا هر چه بيشتر در اختيار همين گروه پويا، توانمند و ثروتمند قرار مي‌گيرد؛ دست‌كم در دنياي معدن اين فرآيند ساري و جاري است.