دنياي معدن : اثرات قانون گذاري اتحاديه اروپا بر بازيافت آلومينيوم
سه شنبه، 16 آذر 1395 - 16:47 کد خبر:121278
دنياي معدن - آلومينيوم يك عامل ضروري براي حركت به سوي اقتصاد چرخشي است، زيرا اين فلز مي تواند به دفعات بي پايان و بدون كاهش كيفيت آن مورد بازيافت قرار بگيرد. اروپا بزرگ ترين پيشگام در صنعت بازيافت آلومينيوم در جهان به ازاي هر فرد است، اما اين منطقه همچنان داراي ظرفيت براي بازيافت بيشتر مي باشد.


پيشنهادات اتحاديه اروپا براي تقويت بهره وري مواد بازيافتي در اين منطقه به منظور خلق يك اقتصاد چرخشي مطلوب، مي تواند بر حجم مواد اوليه در بازيافت، درصورتي كه به طور مؤثر اجرايي شوند، تأثيرگذار باشد.
اتحاديه اروپا اخيراً بسته اي از قوانين با هدف خلق يك اقتصاد چرخشي مطلوب در اين قاره را منتشر كرده است كه در آن زباله به عنوان يك منبع ارزشمند مورداستفاده قرارگرفته و به تقويت اقتصاد و نرخ اشتغال كمك مي كند.
آلومينيوم يك عامل ضروري براي حركت به سوي اقتصاد چرخشي است، زيرا اين فلز مي تواند به دفعات بي پايان و بدون كاهش كيفيت آن مورد بازيافت قرار بگيرد. اروپا بزرگ ترين پيشگام در صنعت بازيافت آلومينيوم در جهان به ازاي هر فرد است، اما اين منطقه همچنان داراي ظرفيت براي بازيافت بيشتر مي باشد.
تقاضا براي آلومينيوم در جهان به دليل كاربردهاي كم كربن آن در صنعت جابجايي، بسته بندي بهينه و ساختمان هاي با مصرف انرژي كم در حال افزايش است. اين فلز بادوام بوده و قابليت بازيافت آن، آلومينيوم را به يك ماده با ويژگي هاي دائمي تبديل مي كند.
بسته اقتصاد چرخشي اروپا يك قدم بلند در جهت تبديل شدن به منطقه اي بهينه تر ازنظر منابع است. اين بسته به اتحاديه اروپا در حفظ پيشگامي خود در صنعت بازيافت كمك كرده و موجب رشد پايدار اقتصاد اين قاره مي شود.
قدم بعدي حياتي است. پارلمان اتحاديه اروپا و اعضاي آن مسئول بررسي اين پيشنهاد و اطمينان از كارآمد بودن آن مطابق با نيازهاي اين قاره هستند. تبديل پيشنهادات اين اتحاديه به يك چهارچوب سياستي مؤثر و قابل دسترس بستگي به طرز فكر جهاني و قدرت بلندپروازي در بازيافت دارد، اما با زيرساخت ها و توانايي ملي و اجراي مؤثر آن نيز هم تراز است.